Menu
HOME | หน้าแรก
ABOUT US | เกี่ยวกับเรา
PRODUCTS & SERVICES
CONTACT | ติดต่อเรา
MAP | แผนที่
Staff Sign In
UserID
Password
Forgot Password


KSU Working Capabilities

New Document

ด้วยพื้นที่รองรับการทำงานของทางบริษัทฯ กว่า 3000 ตารางเมตร และ บุคคลากรจำนวนกว่า 70 คน ที่มีความรู้ความสามารถ, เชี่ยวชาญในงานและมีประสบการณ์ในด้านการออกแบบและผลิตชิ้นงานด้วยกระบวนการขึ้นรูปทางวิศวกรรมรวมทั้งเรายังให้ความสำคัญต่อการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพเพื่อสร้างสรรค์ผลงานที่ตรงตามความต้องการและความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า นอกจากนี้ทางเรายังมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการจัดการและกระบวนการทำงานของเราให้เป็นไปตามระบบมาตรฐานคุณภาพต่างๆ โดย ณ ปัจจุบัน ทางบริษัทฯ มีเครื่องจักรรองรับในการทำงานอาทิเช่น...


เครื่องไส(Planner Machine)

Capacity:               

Wide 2,000 mm * Length 8,000 mm

Wide 1,500 mm * Length 5,000 mm

เครื่องกัด(Milling Machine & Vertical Boring Machine)

Capacity:                Wide 500 mm * Length 2,000 mm

เครื่องคว้าน(Horizontal Boring Machine)

Capacity:                Diameter 1,500 mm * Length 2,000 mm

เครื่องเจียรนัย(Grinding Machine)

Capacity:                Wide 500 mm * Length 2,000 mm

เครื่องเจียรนัยเพลา(Shaft Grinding Machine)

Capacity:                Diameter 300 mm * Length 6,000 mm

เครื่องตัด Plasma(Plasma Cutting Machine)

Capacity:                TH. 32 mm (เหล็กธรรมดา) / TH. 25 mm (Stainless)

เครื่องปั๊ม(Pressing Machine)

Capacity:                100 Ton

เครื่องพับ (Folding machine)

Capacity:                200 Ton

เครื่องตัดเหล็ก (Cutting machine)

Capacity:                TH. 6 mm * Length 3,000 mm

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า(Electronic Welding Machine)

Capacity:

Electrode welding 500 AMP

TIC welding 500 AMP

MIC welding 500 AMP

เครื่องเชื่อมจุด (Spot Welding Machine)

Capacity:                 300 AMP

เครื่องปั๊มรู (Punching Machine)

เครื่องเจาะ (Drilling Machine)

เครื่องกลึง(Lathe Machine)

Capacity:

Diameter 3,000 mm * Length 3,500 mm

Diameter 2,200 mm * Length 3,000 mm

Diameter 1,800 mm * Length 5,500 mm

Diameter 1,600 mm * Length 6,000 mm

*** หมายเหตุ ถ้ารูปโหลดไม่ขึ้นอาจมาจากอินเตอร์เนตช้าและกรุณาอนุญาติการใช้งานของ Active X control ในเว็บบราวน์เซอร์ของท่าน - Please allow the Active X control on your browser, if you can not see our slides of working capacities ***


 

Go to home Read more about our company Please contact us :) Let's see our expreriences on products and services !  
© 2024 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com