Menu
HOME | หน้าแรก
ABOUT US | เกี่ยวกับเรา
PRODUCTS & SERVICES
CONTACT | ติดต่อเรา
MAP | แผนที่
Staff Sign In
UserID
Password
Forgot Password


KSU Certificates

" บริษัทขอขอบพระคุณทุกประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ...."

  • ประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดสระบุรี ในความร่วมมือจัดการอาชีวศึกษา เพื่อพัฒนาและผลิตกำลังคน จังหวัดสระบุรีอย่างดียิ่ง
  • ประกาศเกียรติคุณจากโรงเรียนวีดสมุห์พร้อมศิษย์สามัคคีวนาราม ในการร่วมสมทบทุนในการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาของทางโรงเรียน
  • ประกาศเกียรติคุณจากกรมอาชีวศึกษา ในการเข้าร่วมโครงการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี กับ วิทยาลัยสระบุรี  และให้การสนับสนุนดำเนินการฝึกอาชีพแก่นักเรียน นักศึกษาระบบทวิภาคีเป็นอย่างดียิ่ง
  • ประกาศเกียรติคุณจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการการตามโครงการโรงงานสีขาว จังหวัดสระบุรี
  •  ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในการแข่งขันกอล์ฟเชื่อมความสัมพันธ์ ณ สนามนอร์ธเทรินรังสิต ปี 2547 จัดโดย สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี โดยทางบริษัทได้ส่งพนักงานไปแข่งขัน
  •  ถ้วยรางวัลชนะเลิศจากมหาวิทยาลัยรังสิตในการแข่งขันวอลเลย์บอล (ชาย) ในโครงการรวมพลังน้องใหม่ต้านยาเสพติด โดยทางบริษัทได้ช่วยสมทบทุนในการแข่งขันแก่ทีมที่ชนะเลิศ

ทางบริษัทจะดำรงความตั้งใจในส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพในจังหวัดสระบุรี รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและการป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบกิจการสืบต่อไป


 

Go to home Read more about our company Please contact us :) Let's see our expreriences on products and services !  
© 2024 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com