Menu
HOME | หน้าแรก
ABOUT US | เกี่ยวกับเรา
PRODUCTS & SERVICES
CONTACT | ติดต่อเรา
MAP | แผนที่
Staff Sign In
UserID
Password
Forgot Password


ประวัติความเป็นมา

ห้างหุ้นส่วนจำกัดคมสันต์อุตสาหกิจ ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นครั้งแรกวันที่ 17 กุมภาพันธ์ .. 2532 โดยนายคมสันต์ และนางตรียาภรณ์ ปรีชาชาญชัย ทางบริษัทประกอบธุรกิจในด้านการให้บริการ Machine ขึ้นรูปชิ้นส่วนเครื่องจักรต่างๆ และงานโมดิฟลายเครื่องจักรต่างๆ ให้กับบริษัทชั้นนำต่างๆ ทั้งในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ อุตสาหกรรมกระเบื้องมุงหลังคา อุตสาหกรรมยิปซั่ม และอุตสาหกรรมเหล็ก เป็นต้น จากวิสัยทัศน์ของทางผู้บริหารของกลุ่มบริษัทฯ ในปี พ.. 2547 นั้นทางห้างฯ ได้ทำการยกฐานะของหน่วยงานติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้แก่ลูกค้าของทางห้างฯ ดังนั้นทางห้างจึงได้ก่อตั้งบริษัทลูกขึ้นมาชื่อ บริษัท เค.เอส.เอ็ม.ไทยฟอร์สเทค จำกัด ขึ้นเพื่อให้สามารถรองรับการเจริญเติบโตของทางกลุ่มบริษัทฯ โดยใช้ฐานงาน Machine ในการผลิตชิ้นส่วนเครื่องจักรจากทาง หจก.คมสันต์อุตสาหกิจ

 

English please...


 

Go to home Read more about our company Please contact us :) Let's see our expreriences on products and services !  
© 2023 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com