Menu
HOME | หน้าแรก
ABOUT US | เกี่ยวกับเรา
PRODUCTS & SERVICES
CONTACT | ติดต่อเรา
MAP | แผนที่
Staff Sign In
UserID
Password
Forgot Password


ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

 พนักงานกลึงโลหะ (สนใจสมัคร: คลิกเพื่อไปที่หน้าสมัครงาน)
ลักษณะงานคือ
งานกลึงโลหะ ด้วยเครื่อง Manual

 

อัตรา

10

เงินเดือน

ตามความสามารถ

สวัสดิการ

ประกันสังคม - เงินค่าล่วงเวลา - เงินเบี้ยเลี้ย - เงินค่าเช่าบ้าน - เงินค่าน้ำมันรถ การพิจารณาเงินเดือน/ค่าจ้างจากความสามารถ - เงินเดือน - ค่าจ้างมีการปรับทุกปี - เงินกู้ยืมสวัสดิการพนักงาน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร :    

1.

ชาย อายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป

2.

ไม่จำกัดระดับการศึกษา แต่ต้องอ่านออกเขียนได้

3.

สามารถอ่านแบบ Drawing ได้

4.

ถ้ามีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5.

สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

 พนักงานมิลลิ่ง / พนักงานไสโลหะ (สนใจสมัคร: คลิกเพื่อไปที่หน้าสมัครงาน)

ลักษณะงานคือ งานมิลลิ่ง (Milling) / งานไสโลหะ

 

อัตรา

3

เงินเดือน

ตามความสามารถ

สวัสดิการ

ประกันสังคม - เงินค่าล่วงเวลา- เงินเบี้ยเลี้ย - เงินค่าเช่าบ้าน - เงินค่าน้ำมันรถ การพิจารณาเงินเดือน/ค่าจ้างจากความสามารถ - เงินเดือน - ค่าจ้างมีการปรับทุกปี - เงินกู้ยืมสวัสดิการพนักงาน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร :    

1.

ชาย อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป

2.

ไม่จำกัดระดับการศึกษา แต่ต้องอ่านออกเขียนได้

3.

มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี - มีมนุษยสัมพันธ์ดี

4.

ถ้ามีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5.

สามารถอ่านแบบ Drawing ทางด้านเครื่องกลได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6.

ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว / ได้รับยกเว้น

 

 พนักงานเชื่อม- ประกอบ (สนใจสมัคร: คลิกเพื่อไปที่หน้าสมัครงาน)

ลักษณะงานคือ งานเชื่อม – ประกอบชิ้นส่วนเครื่องจักร, งานสร้าง (Fab) ชิ้นงาน

 

อัตรา

3

เงินเดือน

ตามความสามารถ

สวัสดิการ

ประกันสังคม - เงินค่าล่วงเวลา- เงินเบี้ยเลี้ย - เงินค่าเช่าบ้าน - เงินค่าน้ำมันรถ การพิจารณาเงินเดือน/ค่าจ้างจากความสามารถ - เงินเดือน - ค่าจ้างมีการปรับทุกปี - เงินกู้ยืมสวัสดิการพนักงาน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร :    

1.

ชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป

2.

ไม่จำกัดระดับการศึกษา แต่ต้องอ่านออกเขียนได้

3.

มีความรับผิดชอบสูง สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี - มีมนุษยสัมพันธ์ดี

4.

ถ้ามีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5.

สามารถอ่านแบบ Drawing ทางด้านเครื่องกลได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6.

ถ้าสามารถทำงานในที่สูงได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7.

ถ้าสามารถออกไปติดตั้งงานนอกสถานที่ได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

8.

ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว / ได้รับยกเว้น

9.

ถ้ามีใบผ่านการทดสอบงานเชื่อมโลหะจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

 ช่างไฟฟ้า (สนใจสมัคร: คลิกเพื่อไปที่หน้าสมัครงาน)
ลักษณะงาน
คือ งานซ่อมและติดตั้ง อุปกรณ์ ไฟฟ้า 

 

อัตรา

2

เงินเดือน

ตามความสามารถ

สวัสดิการ

ประกันสังคม - เงินค่าล่วงเวลา- เงินเบี้ยเลี้ย - เงินค่าเช่าบ้าน - เงินค่าน้ำมันรถ การพิจารณาเงินเดือน/ค่าจ้างจากความสามารถ - เงินเดือน - ค่าจ้างมีการปรับทุกปี - เงินกู้ยืมสวัสดิการพนักงาน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร :    

1.

ชาย อายุตั้งแต่ 22 ปี ขึ้นไป

2.

ต้องมีความรู้ไม่ต่ำกว่าปวช. ขึ้นไป

3.

ถ้ามีประสบการณ์ทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4.

สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี


 พนักงานขับรถ-ส่งของ-ประสานงาน (สนใจสมัคร: คลิกเพื่อไปที่หน้าสมัครงาน)
ลักษณะงานคือ

1.ทำการขับรถส่งของตามที่ได้รับมอบหมาย
2.ต้องช่วยในการจัดเรียงสินค้าขึ้นเรียงบนรถเพื่อทำการส่ง
3.จัดส่งเอกสารหรือซื้อของตามที่ได้รับมอบหมาย
4.ดูแลและช่วยบำรุงรักษารถยนต์ให้สามารถพร้อมใช้งาน
5.ช่วยสนับสนุนงานแก่ทางบริษัทฯ ตามสมควรที่ได้รับมอบหมาย
6.มีการ
ขับรถรับ-ส่งของทั้งในและนอกเขตจังหวัดสระบุรี

อัตรา

3

เงินเดือน

ขั้นต่ำ ตามความสามารถ หรือ ตามตกลง

สวัสดิการ

ประกันสังคม - เงินค่าล่วงเวลา- เงินเบี้ยเลี้ย - เงินค่าเช่าบ้าน - เงินค่าน้ำมันรถ การพิจารณาเงินเดือน/ค่าจ้างจากความสามารถ - เงินเดือน - ค่าจ้างมีการปรับทุกปี – เงินกู้ยืมสวัสดิการพนักงาน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร :    

1.

ต้องมีอายุมากกว่า 20 ปี แต่ไม่เกิน 40 ปี

2.

ต้องมีความรู้ไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป

3.

ต้องมีใบอนุญาตขับขี่

4.

ถ้าสามารถขับรถบรรทุก 6 ล้อได้ และมีใบอนุญาตขนส่งจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5.

ถ้ามีความรู้ในเส้นทางต่างๆ ในกรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ เพิ่มเติมอาจจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6.

ต้องขับรถด้วยความสุภาพและปลอดภัย

7.

ต้องมีความรับผิดชอบในงาน และปฎิบัติตามกฎระเบียบของทางบริษัทฯอย่างเคร่งครัด

 

Go to home Read more about our company Please contact us :) Let's see our expreriences on products and services !  
© 2024 All Rights Reserved
Powered by
ThaiWebWizard.com